AgroÖst

Humleodling i Östergötland

Förstudien genomfördes med syftet att kartlägga vilka möjligheter och vilka begräsningar som skulle möta en blivande humleodlare. Genom att titta på hela processen, från odling, via skörd och torkning till olika bryggeriers behov och önskemål har studien kartlagt och beskrivit viktiga moment och frågeställningar som en aktör kommer att ställas inför.

Projektgruppen har försökt belysa vilka delar som är av större vikt för att nå framgång samt vilka delar man måste ha kunskap om eller insikt i för att öka sannolikheten för ett framgångsrikt företagande.

Studien pekar på ett stort antal områden eller frågeställningar där kunskapen i Sverige i dag är begränsad eller där teknik och marknadsutveckling ger förutsättningar och potential för en vidareutveckling av branschen. Arbetet har baserats på intervjuer med nyckelpersoner och litteraturgenomgång enligt referenslistor. Studien har genomförts av en tvärsektoriell grupp bestående av Linnea Persson, Hushållningssällskapet Östergötland; Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult; Gunnar Lundin, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik;
Lovisa Eliasson och Jesper Lindström, SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och bioteknik).


Projektägare: AgroÖst
Projektledare: Jesper Lindström, SP Food and Bioscience
Finansiärer: Sparbanksstiftelsen Alfa, Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland (tidigare Regionförbundet Östsam), Tillväxt Trädgård, SLU.