AgroÖst

DigiPig

I projektet DigiPig testades 2014/2015 digital teknik på ett antal gårdar med grisproduktion för dokumentation och journalföring av de dagliga arbetsmomenten. Inom EU söker man aktivt efter metoder för att underlätta dokumentationsarbetet som ett led i ett förbättrat djurskyddsarbete. Projektet visade att anpassning till de verkliga behoven och de krävande miljöerna gör utvecklingen mycket angelägen. Möjligheterna att effektivisera, förbättra och säkra datahanteringen är stora.

Tekniken används i dag i allt större omfattning i hemsjukvården och en del av syftet med projektet var att tekniken, med vissa modifieringar, i framtiden kan passa för många olika typer av dokumentationsbehov inom lantbruket. Projektet hade sin bas i Vreta Kluster och är ett samarbete mellan AgroÖst, Hushållningssällskapet och Svenska Djurhälsovården med Leader Folkungaland och Länsstyrelsen Östergötland som finansiärer.


Projektledare: Susanne Stjernelid, Svenska Djurhälsovården
Projektägare: AgroÖst
Finansiär: Leader Folkungaland och Länsstyrelsen Östergötland