AgroÖst

Agro Örebro

Med syfte att arbeta för en ökad hållbar livsmedelsproduktion och –konsumtion, och bidra till att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin, har projektet Agro Örebro startats.

En betydande del av Agro Örebros uppdrag utgörs av arbetet med Livsmedelsstrategin och genomförandet av delar av Livsmedelshandlingsplanen i Örebro län. Detta arbete har startats på initiativ av Länsstyrelsen i Örebro och finansieras av Landsbygdsprogrammet. Handlingsplanen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Örebro län med syfte att öka den hållbara matproduktionen i länet. I bred samverkan mellan lantbrukare, livsmedelsförädlare och konsumenter ska handlingsplanen bidra till en konkurrenskraftig och lönsam livsmedelskedja.

Projektet drivs av AgroÖst som i sin tur valt att anlita LAVI-gruppen, med Johan Hedström som projektledare. Ambitionen är att driva frågor och aktiviteter kopplade både till den nationella som den regionala livsmedelsstrategin och skapa möten för primärproducenter, politiker och livsmedelsproducenter.


Vision

Agro Örebro är en neutral utvecklingsarena, en informationsplattform och en kreativ mötesplats som främjar affärsutveckling och innovation för livsmedelsproducenter i Örebro län.

Övergripande mål

Agro Örebro bidrar till att öka värdet av regional och svensk mat samt till att stärka kompetens-, attraktions- och konkurrenskraften.

Avgränsning

Agro Örebros arbete riktar sig i första hand till primära och industriella förädlingsproducenter i Örebro som vill stärka sina förutsättningar till affärsutveckling och i sammanhanget direkt och indirekt bidra till att stärka länets matidentitet. 


MUJI, den japanska globala detaljhandelskedjan, har tagit in 8 lokalproducerade livsmedelsprodukter från olika producenter i Sörmland, Västmanland, Örebro län och Östergötland till butiken i Åhléns City i Stockholm. Här har Agro Örebro fungerat som affärskoordinator.  Butiken öppnade den 16 augusti 2019.

Avstampen för Agro Örebro inleddes med en workshop den 6 maj 2019. Under ”Framtidens livsmedelsproduktion i Örebro Län” påbörjades arbetet med att inventera livsmedelsbranschens behov utifrån Livsmedelsstrategin i Örebro län.   Planen för hur arbetet framöver ska utformas, för att i möjligaste mån möta och tillvarata de intressen som finns inom Örebro läns livsmedelsbransch, är under utformning.